Parents for Life

 Pilipinas

Click here for English

Kahit pa na ang ating mga anak ay musmos pa o tumanda na, tayo ay magulang habang buhay. Maganda sigurong huwag na muna mag-anak kung hindi pa tayo makakapasa sa Parenting 101 na may katagumpayan?

 

Sa totoo lang, hindi ito ang pangkaraniwan na nangyayari. Bilang mga magulang, mag-aaral tayo habang tayo ay nagpapalaki ng ating mga anak! Natututo tayo sa pamamagitan ng ating mga kamag-anakan at kaibigan, mga babasahin, o mga napapanood sa TV at naririnig sa radyo. Kalimitan, nakikita natin na wala nga tayong lubos na kaalaman sa ating ginagawa!

 

Hindi ba mas maganda matuto mula sa kanyang Lumikha at nagbigay ng ating mga anak? Nilikha Niya at itinangi ang bawat isa, at alam Niya kung ano ang pangangailangan ng bawa’t isa, at kung ano ang makakatulong upang ang Kanyang nilikha ay lumago at yumabong?

 

Ang Parents for Life ay siyam (9) na linggo na pag-aaral para sa mag-asawa! Siyam (9) na linggong babago ng inyong pamilya!

 

Pag-aaralan mo…

 

Paanong ang naging pagpapalaki sa iyo ay nakaka-apekto sa iyong sariling pagpapalaki ng anak?

Paanong magpatawad at kalimutan ang mga sugat na tinamo noong bata ka pa?

Paano maiiwasang ulitin ang mga mali ng nakaraan?

Bakit kailangan ng bata ang ama at ina?

Ang plano ng Diyos sa mag-asawa bilang magkatuwang sa pagpapalaki ng anak....

Bakit hindi maaring gampanan ng ina ang tungkulin ng ama; at ng ama ang pagiging ina?

Paanong nilikha ng Diyos ang bawat bata na natatangi?

Ano nga ba ang personalidad at katangian ng iyong anak?

Paano matutulungan ang bawat bata upang mapalago pa ang kanyang mga katangian?

Ano ang dapat mauna, pagtuturo o pagpapasunod?

Paano mapapasunod kaagad ang bata?

Bakit ang maagang pagpapasunod ay magbibigay ng habang-buhay na pagbabago?

Ano ang estilo ng pag-aaral ng inyong anak?

Paano gagawing kawili-wili ang pag-aaral?

Paano kang natuturo 24/7?

Paano magkakasundo sa tamang pamamaraan ng pag-disiplina?

Paano magiging maagap sa pag-disiplina?

Paanong ang ugali ng bata ay batayan ng tamang pag-disiplina?

Kailan magsisimula ang pagbibigay ng laya?

Bakit tayo ay magulang habang buhay?

Paano makikipag-tulungan sa Diyos para sa Kanyang plano sa bawat isang anak?

Ano ang gagampanan ng magulang para ang bata ay matatag sa kanyang paglaki?

 

Course price

Registration para sa Parents for Life ay Php 500
Registration para sa dating kasapi ay Php 400

 

             Want to take this course? Click here to register interest. Want to teach this course? Click here to register interest.

Mabuhay